Wyniki wyszukiwania dla:

Cele stowarzyszenia


Być „Salezjaninem Współpracownikiem”  to znaczy być „dobrym chrześcijaninem”- tak mówił ks. J. Bosco. Dlatego Salezjanie Współpracownicy realizują swój apostolat na pierwszym miejscu przez wypełnianie codziennych obowiązków. Naśladują Jezusa Chrystusa, Człowieka doskonałego, posłanego przez Ojca, aby służyć ludziom na świecie. Dlatego w zwykłych warunkach życia, zobowiązują się realizować ewangeliczny ideał miłości Boga i bliźniego.
Pobudzeni duchem salezjańskim zwracają wszędzie szczególną uwagę na młodzież, zwłaszcza tę najbiedniejszą lub ofiary jakiejkolwiek formy zepchnięcia na margines, wykorzystania i przemocy, na tych, którzy wchodzą w świat pracy i tych, którzy okazują znamiona specyficznego powołania. Popierają i stają w obronie wartości rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa i Kościoła, oraz angażują się aby budować ją jako „Kościół domowy”. Współpracownicy małżonkowie żyją w małżeństwie swoim posłannictwem małżonków i rodziców: „współpracownicy miłości Boga Stworzyciela”, „pierwsi i najważniejsi wychowawcy dzieci” w duchu pedagogii dobroci właściwej Systemowi Prewencyjnemu.  Realizują Naukę Społeczną Kościoła i są uważni na środki społecznego przekazu, troszcząc się o poprawne korzystanie z nich w wychowaniu. Wspierają misyjną działalność Kościoła i sprzyjają wychowaniu do szerokiego spojrzenia na świat, jako otwarcie na dialog między kulturami.

Salezjanie Współpracownicy okazują wszędzie troskę o wychowanie i ewangelizację, tak jak to czynił ksiądz Bosko, aby formować „uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan, którzy kiedyś będą szczęśliwymi mieszkańcami nieba”, w przekonaniu, że ciągle pozostają na drodze do coraz większej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej.
Salezjanie Współpracownicy mają być tymi, którzy będą krzewić ducha katolickiego.

Znaczna część działalności Salezjanów Współpracowników rozwija się w strukturach, w których jako osoba świecka ma większe możliwości znaczącego zaangażowania się w duchu współpracy: struktury cywilne, kulturalne, społeczno-ekonomiczne, polityczne, kościelne, salezjańskie. Ponadto, Salezjanie Współpracownicy mogą realizować swoje zaangażowanie apostolskie w dziełach autonomicznie prowadzonych przez Stowarzyszenie i poprzez inicjatywy odpowiadające potrzebom danego terytorium.

Salezjanie Współpracownicy są otwarci na różnorakie formy apostolatu. Wśród nich na pierwszym miejscu stawiają:
– własną pracę i zawód
– katechezę i formację chrześcijańską
– animację grup oraz ruchów młodzieżowych i rodzinnych
– współpracę w ośrodkach wychowawczych i szkolnych
– służbę społeczną wśród ubogich
– zaangażowanie na polu środków społecznego przekazu
– współpracę w duszpasterstwie powołaniowym
– pracę misyjną
– współpraca w dialogu ekumenicznym i między religijnym
– rozwój Stowarzyszenia.